Massage cursussen bij en nascholing Solar Plexus, Respirare
Op deze pagina’s vind je het privacyreglement van Solar plexus, Respirare in de
zin van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (A.V.G.). Solar plexus,
Respirare is gevestigd aan Alberdinck thijmstraat 11, 5554 TE Valkenswaard en
staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 17219974. Dit privacyreglement is voor het laatst gewijzigd op 6 april 2022. Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Solar plexus, Respirare omgaat
met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Solar plexus, Respirare hecht
veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou
hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven
welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de
persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Solar plexus, Respirare aan
welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de
persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dit privacy beleid geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens
van cursisten en studenten aan ons onderwijs, bezoekers van onze websites en
mensen die via ons contactformulier contact opnemen. Onder cursisten
verstaan wij iedereen die zich aanmeldt voor een introductiecursus,
specialisatie of bijscholing. Onder studenten verstaan we iedereen die
deelneemt aan een van de bijscholing en cursussen die aangeboden worden
door Solar plexus, Respirare.

Wij verwerken van de cursisten de volgende persoonsgegevens:

Wij verwerken van de studenten de volgende persoonsgegevens:

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van bezoekers van onze
website:

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening, het
verzorgen van onderwijs. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke
verplichtingen waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken.
De door cursisten en studenten opgegeven persoonsgegevens worden
verwerkt voor de volgende doeleinden:

De door bezoekers van onze website opgegeven persoonsgegevens worden
verwerkt voor de volgende doeleinden:

Grondslag van de verwerking
Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn
gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van Solar plexus,
Respirare is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens – op basis
van een overeenkomst, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang
of toestemming. Indien jij bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan het
zijn dat je geen onderwijs kunt volgen, of niet alle functionaliteiten van de
website kunt ervaren.

Overeenkomst: voor het uitvoeren van bepaalde overeenkomsten zullen wij
persoonsgegevens moeten verwerken. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken
van persoonsgegevens in verband met het uitvoeren van een overeenkomst
tussen jou en Solar plexus, Respirare en het verwerken van persoonsgegevens
in verband met een machtiging of factuur voor het innen van lesgeld.
Wettelijke verplichtingen: op basis van fiscale wetgeving moeten wij bepaalde
persoonsgegevens verwerken (met name: bewaren of verstrekken).
Gerechtvaardigd belang: wij hebben er belang bij om de kwaliteit van onze bij
en nascholing te waarborgen en juiste voorlichting te geven. Op grond van deze
belangen verwerken wij jouw persoonsgegevens, tenzij jouw privacybelang
zwaarder weegt.
Toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de
eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij jouw toestemming vragen om
bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming altijd
intrekken. Dit kan door middel van een email te sturen naar info@solarplexus.nl.

Specificering grondslag
Cursisten
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je je aanmeldt voor
een van onze cursussen, bijscholingen of specialisaties. Bij het invullen van het
formulier dat u toegestuurd krijgt wordt jouw naam, adres, telefoonnummer,
geboortedatum en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te
kunnen nemen en (indien van toepassing) een deelnamecertificaat te kunnen
maken.
Daarnaast wordt je emailadres, mits je daarvoor op het inschrijfformulier
expliciet toestemming hebt gegeven, gebruikt om je in de toekomst op de
hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen
zijn middels onze nieuwsbrief. Deze wordt twee (2) tot vier (4) maal per jaar
verstuurd. Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via
mail.
Studenten
In de tweede plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het
inschrijfformulier voor een van onze bijscholingen of cursussen invult. Bij het
invullen van het inschrijfformulier wordt jouw naam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres, geboortedatum, hoogst behaalde opleiding, motivatie en reden
van deelname gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen,
een inschatting te kunnen maken of de cursus en of bij en nascholing aansluit
bij jouw wensen, te toetsen of je voldoet aan de deelname eisen en om een
certificaat te kunnen maken.
Ook wordt je mailadres gebruikt om je waardevolle aanvullende informatie op
te sturen die betrekking heeft met de cursussen bij en of nascholing traject.
Daarnaast wordt je mailadres, mits je daarvoor op het inschrijfformulier
expliciet toestemming hebt gegeven, gebruikt om je in de toekomst op de
hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen
zijn middels onze nieuwsbrief. Deze wordt twee (2) tot vier (4) maal per jaar
verstuurd. Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de
link onderaan de brief.
Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt voor
administratieve doeleinden en om de verschuldigde betalingen te innen.
Hieronder vallen onder andere achternaam, voornaam, telefoonnummer,
adres, cursus / specialisatie /bij en nascholing waarvoor de aanmelding geldt.
De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-
mailadres kan Respirare geen contact met je opnemen. Daarnaast is Solar
plexus, Respirare in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze
gegevens te verwerken.
Indien je geen persoonsgegevens aan Solar plexus, Respirare wilt verstrekken,
is Solar plexus, Respirare niet in staat om de diensten aan jou te leveren.
Hierdoor kan het zijn dat Respirare niet kan voldoen aan de contractuele,
wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen
door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij
jou.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Solar plexus, Respirare bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Solar plexus, Respirare verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben i.v.m. de bewaarplicht
persoonlijke gegevens en studieresultaten en onze belastingaangifte. De
bovenstaande gegevens worden vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard
uitgaande van de wettelijke bewaarplicht.

Cookies  of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Solar plexus, Respirare maakt op haar website alleen gebruik van technische en
functionele cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Er

worden geen mailadressen, namen of andere persoonlijke gegevens via de
cookies bewaard. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in je browser
verwijderen.

Verwijzing naar andere websites  
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn
dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd
en/of eigendom zijn van Solar plexus en Respirare. Indien je door het klikken op
deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de
privacyverklaring van de desbetreffende website. Solar plexus, Respirare is op
geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor
de privacyverklaring op die website. Solar plexus, Respirare raadt je aan bij
bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je
verder gaat op de website.

Beveiliging
Solar plexus, Respirare heeft passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen
verlies of onrechtmatige verwerking die past bij de aard van de
persoonsgegeven en de omvang.
De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een
beveiligde verbinding verstuurd worden.
Daarnaast kunnen jouw gegevens alleen worden ingezien door medewerkers
die daar op basis van hun functie toe bevoegd zijn.

Datalekken
Solar plexus, Respirare heeft een speciaal e-mailadres ingesteld waarop
klanten, medewerkers en derden incidenten kunnen melden die mogelijk een
datalek zijn. Solar plexus, Respirare pakt meldingen zo spoedig mogelijk op
voor nader onderzoek en neemt maatregelen die nodig zijn om verdere schade
voor betrokkenen te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat
ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en
bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.
Meldingen kunnen verstuurd worden naar, E.M.M. Wijnen, de Functionaris
Gegevensbescherming van Solar plexus, Respirare. Haar e-mail adres is:
info@solarplexus.nl

Geheimhoudingsplicht
Wij houden verkregen persoonsgegevens geheim.

Jouw privacyrechten 
Je hebt zelf altijd recht op inzage en rectificatie van jouw gegevens en, indien
de wetgeving bewaarplicht dit toestaat, verwijdering of beperking van het
verwerken van jouw persoonsgegevens. Om misbruik en/of fraude te
voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je
hiervan gebruik wil maken.
Inzage en correctie: indien jij wilt weten of wij jouw persoonsgegevens
verwerken of jouw persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kun je contact met
ons opnemen.
Verwijderen: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid om
persoonsgegevens te laten wissen. Wij beoordelen of een dergelijk verzoek uit
te voeren is. In sommige gevallen moeten wij namelijk jouw persoonsgegevens
bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting, het faciliteren van
onderwijs of om er (eenmalig) voor te zorgen dat je geen berichten meer van
ons ontvangt.
Beperken: je kunt contact met ons opnemen met een verzoek om de
verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als jij vindt dat jouw
persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, jij deze
nodig hebt voor een rechtsvordering of je bezwaar hebt gemaakt tegen de
verwerking daarvan.
Bezwaar: Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een
gerechtvaardigd belang, dan kun je vanwege jouw specifieke redenen bezwaar
maken tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens.
Bezwaar tegen berichtgeving: Indien je niet langer berichten van ons wilt
ontvangen via e-mail of andersoortige elektronische berichten, je kunt je
uitschrijven door middel van een emailbericht of door contact met ons op te
nemen.

Contact
E.M.M. Wijnen is de Functionaris Gegevensbescherming van Solar plexus,
Respirare. Voor vragen over de privacyverklaring is Solar plexus, Respirare per
e-mail te bereiken via info@solarplexus.nl